• info@aktu.cz

Obchodní podmínky

 1. AKTU.cz (dále Agentura) poskytuje svým zákazníkům (dále Uživatelům) práva k užití audiovizuálních děl (fotografie, videa a audia).
 2. Agentura umožňuje přístup do databáze audiovizuálních děl prostřednictvím webového portálu, kde lze vyhledávat a prohlížet všechny fotografie, videa a audia, které jsou v její nabídce. Přístupová hesla, nezbytná pro vstup do databáze, jsou vždy poskytována po dohodě s Agenturou. Audiovizuální díla poskytuje Agentura prostřednictvím sítě Internet, a to buď na základě dlouhodobé objednávky, nebo jednorázové objednávky, vždy po uhrazení honoráře.
  Nabídka Agentury obsahuje audiovizuální díla „Rights Managed“ (RM). U této kategorie poskytuje Agentura Uživateli právo k jednorázovému, nevýhradnímu užití fotografie, videa, či audia v definované kvalitě a ke konkrétnímu způsobu použití. Výhradní použití musí být s Agenturou individuálně sjednáno. Za každé použití takového díla je Uživatel povinen uhradit honorář.
 3. Agentura je nositelem oprávnění k užití fotografií, videí a audií uveřejněných v nabídce a jejich poskytování třetím osobám. Autorská práva k nabízeným snímkům náleží Agentuře nebo autorům, k jejichž zastupování je Agentura zmocněna.
 4. Právo užít audiovizuální dílo je omezeno pouze na právo pořizovat rozmnoženiny díla a zpřístupňovat je veřejnosti. Uživatel není oprávněn převádět práva k užití díla na třetí osoby. Není-li ve smlouvě uzavřené s Agenturou stanoveno jinak nebo upraveno podrobněji, je Uživatel oprávněn užívat fotografie, videa i audia pouze k účelu a způsobem, který oznámí Agentuře a pro který byl stanoven honorář, a to na území ČR a SR po dohodnutou dobu. Právo užití vzniká Uživateli okamžikem připsání licenčního poplatku na účet Agentury, do této doby není Uživatel nabyvatelem příslušné licence.
 5. Použije-li Uživatel poskytnutá audiovizuální díla v rozporu s podmínkami dohodnutými s Agenturou nebo poskytne-li je k užití třetí osobě (nejde-li o klienta Uživatele, pro nějž je daná zakázka zpracovávána), je Uživatel povinen zaplatit Agentuře smluvní pokutu, která činí 50.000,- Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
 6. Uživatel je při užití fotografií, videí i audií povinen chránit oprávněné zájmy Agentury i jejich autora a to především tím, že díla neužije (a neumožní to ani třetím osobám) způsobem hanlivým, pomlouvačným nebo vzbuzujícím pohoršení, nebo způsobem, který by byl jinak nežádoucím zásahem do práv či oprávněných zájmů Agentury, autora díla či třetích osob.
 7. Právo na rozmnožování audiovizuálních děl, které je Uživateli poskytnuto, je nevýhradní. Agentura je oprávněna udělit stejná oprávnění i dalším subjektům, případně poskytnout třetí osobě k určitým dílům výhradní užívací právo (exkluzivitu), a tím Uživatelova práva k užití vybraných audiovizuálních děl omezit (pokud není u konkrétní licence dohodnuto jinak).
 8. Honorář za užití fotografií, videí i audií se řídí platným ceníkem Agentury a závisí na způsobu, rozsahu a účelu užití. Agentura je oprávněna ve vybraných případech požadovat zálohovou platbu, zejména pokud jde o nového Uživatele. Při každé objednávce jsou k výši honoráře připočítávány další poplatky, poštovné, DPH. Splatnost faktur vystavených Agenturou je vždy deset pracovních dní. Námitky vůči faktuře může Uživatel uplatnit písemně ve lhůtě 3 pracovních dní od okamžiku doručení, po uplynutí této lhůty nebudou námitky brány v potaz.
 9. Agentura je oprávněna jednat svým jménem na účet autorů fotografií, videí i audií a zaručuje Uživateli, že získává právo na užití poskytnutých děl a jejich zpřístupňování veřejnosti během sjednané doby, na sjednaném území a k dojednanému účelu a způsobu užití. Agentura však neručí za jiná práva pojící se k dílům.
 10. Pokud Uživatel poruší dohodnuté podmínky užití audiovizuálních děl, pak Agentura neručí za závazky Uživatele, které porušením těchto podmínek vznikly vůči autorům fotografií, videí i audií nebo jiným oprávněným osobám. Uživatel je v takovém případě povinen zaplatit Agentuře smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Uživatel nesmí poskytnuté audiovizuální díla upravovat, pozměňovat nebo do díla zasahovat způsobem, který by snižoval jeho hodnotu nebo poškozoval práva a oprávněné zájmy Agentury, autorů či třetích osob. Pokud dojde k porušení této povinnosti, je Uživatel povinen zaplatit Agentuře smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Uživatel se zavazuje zaplatit Agentuře všechny škody, které by jí vznikly tím, že poskytnutá audiovizuální díla byla použita v rozporu s těmito podmínkami a došlo by tak k neoprávněnému zásahu do autorských práv zatupovaných autorů. Pokud by Agentura musela z těchto důvodů zaplatit škodu vzniklou autorům děl, uhradí Uživatel Agentuře částku odpovídající výši způsobené škody spolu s náklady právního zastoupení, pokud Agentuře takové náklady vzniknou. Zaplacením smluvní pokuty není Uživatel zbaven povinnosti nahradit škodu, jež Agentuře vznikla.
 11. Uživateli, kterým je provozovatel médií, poskytuje Agentura (prostřednictvím jeho pověřených zaměstnanců) přístup do elektronického systému, který umožňuje prohlížení audiovizuálních děl a může takovému Uživateli umožnit také download vybraných děl v nabízené kvalitě do jeho systému. Elektronický systém Agentury musí být používán v souladu s instrukcemi agentury.
  Uživatel, který provozuje média, je povinen uvádět při každém uveřejnění fotografií, videí i audií poskytnutých Agenturou u každého díla nebo na jiném obvyklém místě v tisku, na webových stránkách, v rozhlase nebo v televizi označení Agentury (kredit) dle poučení nebo informací poskytnutých Agenturou při zaslání vybraného díla.
 12. Uživatel, který provozuje média, je oprávněn pouze k pořizování rozmnoženin audiovizuálních děl a jejich uveřejňování v tisku, na webových stránkách, v rozhlase nebo v televizi v České republice nebo Slovenské republice, a to jako doprovodný materiál k vlastnímu redakčnímu obsahu, nikoliv jako součást inzerce či jiných příloh.
 13. Uživatel, který provozuje média, může audiovizuální díla upravovat a měnit pouze upravením jejich velikosti, provedením výřezu části díla, sestříháním nebo dalšími drobnými změnami nezasahujícími do hlavních objektů v záběru, nebo nahrávce. Jiné změny jsou vyloučeny bez souhlasu Agentury. Uveřejnění audiovizuálních děl s osobami v souvislosti nebo s textem, který by mohl poškodit jejich pověst, občanskou čest nebo jiná práva a oprávněné zájmy, musí být Agenturou předem písemně schválen.
 14. Za každé použití fotografie, videa nebo audia je Uživatel povinen zaplatit Agentuře honorář. Použitím díla se rozumí jedno uveřejnění fotografie, uveřejnění videa či uveřejnění audia v definované velikosti a umístění v jednom z médií provozovaným Uživatelem v České republice. Není-li dohodnuto jinak, výše honoráře se odvíjí od způsobu použití díla. Výše honoráře se řídí platným ceníkem nebo je sjednána individuálně. Honorář vydavatel Agentuře uhradí na základě faktury na její účet. Doba splatnosti faktury je deset pracovních dní.
 15. Pokud Uživatel, který provozuje média, užije díla nebo jejich části neoprávněně nebo nedojde ke smluvenému označení díla (kreditu), je Agentura oprávněna navýšit honorář o 100%.
 16. Případné změny obchodních podmínek budou Uživatelům Agentury oznámeny písemně a to dopisem nebo elektronickou poštou. Takové změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejněním na internetových stránkách Agentury.